Közérdekű adatok

Székhely: 7629 Pécs, Komjáth A .u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail:  info@gandhikft.hu

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: info@gandhikft.hu

Közérdekű adatok

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság
Rövid név: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft
Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.
Postacím: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.
Telefonszám: (+36-72) 239-655
Központi elektronikus levélcím: iroda@gandhikft.hu
A honlap URL-je: www.gandhikft.hu

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft.  Tanácsadó Testületének Ügyrendje

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Etikai kódexe

Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • évi C. törvény a számvitelről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
 • évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
 • évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
 • évi C törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
 • évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
 • évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
 • évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 370/2011. . (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
 • 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
 • 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 1122/2011 (VI.28) Korm. határozat a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése az iroda@gandhikft.hu címen keresztül történik.

Gazdálkodási adatok

Statisztikai adatok

Közbeszerzések

Gandhi Gimnázium és Sportcsarnok tűzvédelmi szabályzata, Tűzriadó terve és Kiürítési számítása

SZÉKHELY

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

LEVELEZÉSI CÍM

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

TELEFON

+36 72 239 655

E-MAIL

info@gandhikft.hu