Közérdekű adatok

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság
Rövid név: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft
Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.
Postacím: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.
Telefonszám: (+36-72) 539-650
Központi elektronikus levélcím: iroda@gandhikft.hu
A honlap URL-je: www.gandhikft.hu

Tulajdonosi adatok

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft.  Tanácsadó Testületének Ügyrendje

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Etikai kódexe

Közérdekű adatok közzétételéről szóló szabályzat

Az “ÜVEGZSEB” törvény végrehajtása – SZERZŐDÉSEK 2020.

Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája

 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 • munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 • a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 • a helyi adókról szóló 1990. évi. C. törvény
 • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
 • a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
 • Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény
 • Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény
 • Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény
 • Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény
 • Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
 • Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
 • 277/1997.(XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIIX. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészeti oktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
 • 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról
 • 1122/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése az jogasz@gandhikft.hu címen keresztül történik.